תנאי שימוש לקבלת שירות BIGI

לקוח יקר,

מטרת מסמך זה הינה להסדיר את היחסים בין RGE – אר.ג'י.אי גרופ בע"מ )"החברה" או "אנו"(, מפעילת שירות BIGI )"השירות"( ובעלת אתר האינטרנט והאפליקציה המשמשים לקבלתו, לבין כל גורם אשר עושה שימוש בשירות )"המשתמש"(. הנך מאשר כי כל שימוש שתעשה בשירות, באפליקציה ובתכניה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להם. אם לא מלאו לך 18 שנים עליך לקבל הסכמה של הורה כתנאי לרישום ולקבלת השירות על פי התנאים המפורטים בתנאי השימוש. יש לקרוא את תנאי השימוש בעיון לפני ההצטרפות והשימוש בשירות. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש המסמך. הוראות ההסכם כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לשני המינים כאחד. מסמך זה כולל את תנאי ההתקשרות הכלליים לשירות. אין בהם בכדי לבטל כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, וכל אלו, יחד עם "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר האינטרנט ועיקרי פרטי התוכנית שיישלחו אליך, יהוו את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה. כתנאי לשימוש בשירות עליך להירשם לשירות ולהסכים לתנאים המפורטים להלן, באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון )צ'ק-בוקס( לפיו הנך מסכים לתנאים המפורטים. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה או בשם המשתמש של אחר, ולא למסור את הסיסמה ושם המשתמש שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך )ושתדווח לנו מיד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך(, שכן אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם, כולל לתשלום עבור השירות, גם אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

1. השירות המוצע:
1.1. השירות מאפשר למשתמש שהצטרף לשירות, לצפות בתכנים אודיו-ויזואליים מגוונים המסופקים על ידינו, בין בדרך של צפייה בערוצים ליניאריים )"ערוצים"(, בין בדרך של צפייה על פי דרישה )VOD(, ובין בכל דרך אחרת שתחליט החברה מעת לעת. 1.2. אנו נהיה רשאים לשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים המוצעים בו, סוגיהם והיקפם. בכלל כך נהיה רשאים, לשנות את תכולת השידורים והערוצים, ולהפסיק לספק ערוצים ותכנים מסוימים. כמו כן, נהיה רשאים להפסיק את השירות או חלקו, לנתקו, לשנות את תנאיו, לקבוע או להוסיף מגבלות שונות או לצמצם את היקף השירות. שינויים אלו לא יקנו לך זכות לבקש ביטול או הפחתה של התשלום, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת.
1.3. לא נוכל להתחייב כי השירות יתמוך בצפייה בכל תוכן, לרבות בכל מכשירי הקצה, או באיכות צפייה מסוימת, לרבות מקום בו יופיע סמליל HD ו/או כל סמליל אחר המציין איכות צפייה קיימת או עתידית. לידיעתך, ייתכן והתוכן המועבר במסגרת השירות יועבר בשיהוי או באיכות פחותה.
1.4. אנו נעמיד לרשותך שירות לקוחות באמצעות מייל בכתובת support@bigizone.co.il או באמצעות שירות התמיכה שלנו בצ'אט שבאתר האינטרנט שכתובתו www.bigizone.co.il )"אתר האינטרנט"( בין השעות 09:00 – 17:00.

2. צריכת השירות:
2.1. הרשמה לשירות תעשה באמצעות אתר האינטרנט. הרישום לשירות וקבלת השירות ייעשו באמצעות כתובת הדוא"ל שלך )שם המשתמש( והסיסמה שבחרת.
2.2. השימוש בשירות ייעשה באמצעות אפליקציה שאותה תידרש להורידה למכשיר/י הקצה.
2.3. ככל שיהיו מגבלות ותנאים לגבי מכשירי הקצה ומערכות ההפעלה התומכים באפליקציה הרי שאלו יפורטו באתר האינטרנט. אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימה, המגבלות והתנאים מעת לעת.
2.4. אנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בשירות באמצעות האפליקציה בכל עת בהתקנת גרסה חדשה של האפליקציה. כמו כן, אנו עשויים לשדרג באופן אוטומטי את האפליקציה ובזאת ניתנת הסכמתך לכך. תנאי השימוש יחולו על כל גרסאות האפליקציה, כפי שיעודכנו כאמור.
2.5. מובהר כי האפליקציה צורכת משאבי זיכרון, תעבורת נתונים וביצועים טכניים ממכשיר הקצה עליו היא מותקנת.

3. הגבלות בדבר אופן השימוש בשירות
3.1. אנו נקבע מעת לעת את מספר מכשירי הקצה וסוג המכשירים שבהם ניתן לעשות שימוש בשירות, ואת מספר מכשירי הקצה שבהם ניתן יהיה לעשות שימוש בו זמנית לצורך קבלת השירות. את כל התנאים האמורים תוכל למצוא באזור השאלות והתשובות בדף הבית באתר האינטרנט ואנו נהיה רשאים לשנותם מעת לעת.
3.2. השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד. אתה מחויב לא למסור את הסיסמא לשירות לצד שלישי. במקרה בו יימצא כי נעשה שימוש בשירות או בתכנים שלא בהתאם לסעיף זה, תחויב לפי מספר בתי האב או הרשתות הביתיות אליהם חובר השירות. 3.3. השימוש בשירות מיועד לשימוש פרטי, בייתי ואישי שלך בלבד וחל איסור לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שידור ו/או הקרנה ו/או השמעה ו/או ביצוע פומבי. חל איסור להקליט ו/או להעתיק את התכנים, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום מספר ציבורי, לפרסמם, להעבירם לאחר או ליצור מהם יצירות אחרות ו/או כל שימוש אחר שאינו אישי.
3.4. אין לעשות בשירות )או בחלקו( כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הוא יועד, או שימוש שאינו חוקי או שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהי, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו )לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים(.
3.5. השירות חסום לשימוש מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
3.6. זכויות השידור בתכנים הכלולים בשירות שייכות לחברה, וחל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש בתכנים שלא במסגרת קבלת השירות בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.

4. הגבלת אחריות: 
.4.1 השירות ניתן לשימוש כמות שהוא )as is(. לכן לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל עניין הקשור לשירות, לאפליקציה או לשימוש בהם.
4.2. השירות מותנה בחיבור לרשת האינטרנט )תשתית וגישה לשירותים(, בין אם סלולרית, קווית או אלחוטית, במהירות מינימלית שתאפשר צפייה מיטבית בתכנים. החברה אינה מספקת חיבור לרשת האינטרנט ומובהר כי הדבר צריך להיעשות באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד.
4.3. מאחר שרוחב הפס של שירות האינטרנט הוא מוגבל, צריכת השירות משפיעה ומושפעת משירותים אחרים בהם הנך משתמש ברשת האינטרנט, וכן מושפעת ממספר נקודות הצפייה בהם נעשה שימוש בו זמנית. השימוש בשירות אף עלול לגרום לעלויות נוספות בשל ניצול נפח חבילת הגלישה מול הספק הרלוונטי.
4.4. תשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך או תקלות אחרות שאינן תקלות במקור השירות.
4.5. אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירות אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג במערכת.
4.6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע במסגרת השירות )לרבות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט(, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
4.7. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל שימוש שייעשה בשירות בניגוד להוראות תנאי השימוש או בניגוד לדין, ובכלל כך במקרה של כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך.
4.8. שים לב – במסגרת השירות אנו נאפשר לך גישה לרכישת מוצרים או שירותים המוצעים ברשת האינטרנט גם מטעם ספקים אחרים. ככל שתבקש לרכוש מוצרים או שירותים אלה תעבור לאתרי אינטרנט אחרים או אפליקציות אחרות שאינם בשליטת או באחריותנו, וביצוע הרכישה והשימוש באותם אתרים ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הספקים האחרים. אנו לא נישא בכל אחריות לשימוש באתרים ולרכישות שתבצע בהם, ובכלל כך לא נישא בכל אחריות נזיקית, חוזית או אחרת, או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו לך בקשר עם השימוש האמור.

5. רישיון לשימוש בשירות ובאפליקציות:
5.1. האפליקציה ניתנת לכם ברישיון לא בלעדי, הניתן לביטול. האפליקציה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל הזכויות באפליקציה הן רכושה של החברה או ספקיה.
5.2. אין לעשות באפליקציה כל שימוש שלא הותר לך במפורש בהסכם, ובכלל כך אין לעקוף אמצעי הגנה באפליקציה או להעביר לאחר העתק מהאפליקציה.
5.3. הנך מתחייב שלא:
5.3.1. לשנות את קוד המקור של האפליקציה ו/או לפגוע ו/או לעשות בו שימוש בכל דרך שהיא. לשלב את האפליקציה בתוך אפליקציה או תוכנה חיצונית, ו/או ליצור נגזרות מכל חלק של האפליקציה; להעתיק, להפיץ או לשעתק את התוכן או השירות, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב.
5.3.2. להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן המופיעות בתוכן או בתוכנת האפליקציה. 5.3.3. להשתמש בסימני החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
5.4. במקרה בו הורדת האפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי )"המפיץ"(, השימוש באפליקציה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.

6. תעריפים ואופן חיוב
6.1. המחיר שיגבה עבור השירות ומודל החיוב יהיה בהתאם לקבוע במחירון השירות כפי שזה יפורסם באתר האינטרנט מעת לעת. שים לב לכך שיתכן כי עבור חלק מהתכנים המוצעים בשירות נגבה מחיר ספציפי ונפרד כפי שזה יוצג לך מראש.
6.2. התעריפים ניתנים לשינוי מעת לעת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה, בהתאם להוראות הדין ולתנאי השימוש. במקרה של שינוי במחיר השירות תינתן על כך הודעה מראש. אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת. אם ישתנה שיעור המע"מ, יחול השינוי על התעריפים, בכפוף לכל דין, והדבר לא ייחשב לשינוי תעריף.
6.3. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לנו במסגרת תהליך ההרשמה.
6.4. החיוב יתבצע בסוף כל תקופת חיוב, במחזור של חודש, או במועד סיום ההתקשרות בינינו, לפי המוקדם. כל תקופת חיוב תחל ביום הספציפי בחודש שבו הצטרפת לשירות או בתום פרק הזמן שבו יינתן לך השירות ללא תשלום כחלק מהטבת הצטרפות לשירות. לדוגמה, אם מנוי הצטרף לשירות ביום ה-5 לחודש קלנדרי מסוים – החיוב עבורו יתבצע בכל 5 לחודש קלנדרי העוקב עבור תקופת החיוב הקודמת. על אף האמור, מועד התשלום יוקדם אם הצטרפת לשירות ביום בחודש קלנדרי שאינו קיים בחודש קלנדרי העוקב לו, והקדמה זו תחול מאותו חודש עוקב ואילך. לדוגמה, אם הצטרפת לשירות ביום ה-31 לחודש אוגוסט, מועד החיוב החל מחודש ספטמבר העוקב יחול ביום ה-30 וזאת עד לחודש פברואר שממנו והלאה יחול מועד החיוב ביום ה-28.
6.5. במקרה של קבלת השירות רק בחלק מתקופת חיוב, תחויב רק בגין החלק היחסי, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת, ובכלל כך במקרה שבו נקבע חיוב ספציפי לתוכן מסוים שצרכת.
6.6. אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתחילת כל תקופת חיוב, אתה תנותק מהשירות באופן מידי, לאחר שתישלח לך הודעת ניתוק )אפשרי במשלוח הודעת טקסט – SMS ו/או הודעת דוא"ל(.
6.7. ידוע ומוסכם עליך כי נתוני החיוב שלך, לרבות פרטי כרטיס האשראי, מועברים לספק הסליקה שלנו, שיהיה רשאי להעבירם לכל גוף אחר, וזאת אך ורק לצורך מתן וטיוב השירות.
6.8. בכל מקרה שבו החיוב לא ישולם בזמן, ובכפוף להוראות הדין, אנו נהיה רשאים לגבות בנוסף לסכום החוב גם הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1981, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. כך גם נהיה רשאים, בכפוף להוראות הדין, לחייב אותך בתשלום הוצאות לגביית החוב, אשר יכול שייעשה על ידי גופים חיצוניים כגון עורכי הדין שלנו. בנוסף, ייתכן שננקוט בהליכים משפטיים לגביית החוב, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות, לרבות הוצאות טיפול משפטי באמצעות עורכי דין מטעמנו, וחיובים או הוצאות שבהם נישא במסגרת פעולות לגביית תשלום, מסירה ואיתור. אין בכל האמור כדי לגרוע מזכותנו לגבות בנוסף לכל הסכומים האמורים גם הוצאות או שכר טרחה שיפסקו על ידי ערכאה שיפוטית או שיוסכמו במסגרת הליך פשרה.
6.9. הנך מסכים בעצם הצטרפותך לשירות לקבל חשבונית אלקטרונית במייל, בכתובת המייל שאותה מסרת לנו בעת ההצטרפות לשירות, ולא נהיה מחויבים במשלוח חשבונית פיסית לבית הלקוח.
6.10. החברה רשאית שלא לאפשר תקופת מבצע או הטבה )לרבות תקופה בה לא יגבו דמי מנוי( עבור אותו מנוי / ת.ז. / כרטיס אשראי, יותר מפעם אחת.

7. ניתוק או הפסקה של שירות לבקשתך
7.1. ניתן להתנתק מהשירות בקלות ובאופן עצמאי באתר האינטרנט www.bigizone.co.il ע"י לחיצה על "ביטול החשבון" באזור ההגדרות. בנוסף, תוכלו לפנות אלינו בדוא"ל – support@bigizone.co.il; בשירות התמיכה שלנו בצ'אט שבאתר האינטרנט בין השעות 09:00 – 17:00; במקום העסק ובדואר רשום לכתובת: RGE, רח' המדע 3 הרצליה,4673337.
7.2. בכל אחת מהדרכים, נבקש שתציין את שם המשתמש שאיתו נרשמת ומספר תעודת זהות. כמו כן, אנו נהיה רשאים לדרוש להזדהות גם באמצעות מסירת 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או בכל דרך אחרת.
7.3. לאחר שזיהינו אותך, נמלא את בקשתך לסיום ההתקשרות וזאת תוך 3 ימי עבודה מעת קבלת הבקשה, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 )"חוק הגנת הצרכן"(.
7.4. עם סיום ההתקשרות נפסיק לחייב אותך בגין השירות.

8. ניתוק השירות והפסקת ההסכם מיוזמתנו
8.1. אנו נהיה רשאים לסיים את ההסכם ולנתק את השירות באופן מיידי, אם חברת האשראי לא תאשר את החיוב עבורך בתחילת כל חודש חיוב, כאמור בסעיף 6.6 לעיל. 8.2. בנוסף, אנו נהיה רשאים לנתק את השירות ולהפסיק לספק לכם את השירות, באופן קבוע או זמני, בכל מקרה שבו יעלה חשש כי נעשה על ידכם שימוש בשירות שלא על פי הוראות תנאי השימוש, או שלא על פי הוראות הדין, ובכלל כך אם נעשה על ידכם שימוש בשירות שלא בהתאם למגבלות הקבועות על השימוש בשירות בהוראות סעיף 3 לעיל.
8.3. בנוסף, אנו נהיה רשאים לבטל את השירות מיוזמתנו, מכל סיבה שהיא, להפסיק לספקו ולסיים בכך את ההתקשרות בינינו לאספקת השירות.

9. מדיניות פרטיות
9.1. תנאי השימוש כפופים למדיניות הפרטיות – שירות BIGI המופיעה באתר האינטרנט.

10. פרסום
10.1. אנו נהיה רשאים להציג בשירות פרסומות, מודעות ו/או כל מידע מסחרי אחר שלנו או של חברות אחרות. הפרסום האמור יכול ויותאם עבורך באופן אישי.
10.2. הפרסום האמור אינו מהווה המלצה מאתנו לרכישת המוצרים או השירותים ואנו לא נישא בכל אחריות לפרסום האמור לרבות, תוכנו, אמיתות מהימנותו.

11. סמכות שיפוט:
11.1. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.