מדיניות הפרטיות – שירות BIGI

1. כללי
1.1. מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש בשירות BIG ("תנאי השימוש" ו"השירות", בהתאמה).
1.2. אר.ג'י.אי גרופ בע"מ ("החברה") רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים.
1.3. הוראות המסמך כתובות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והן מתייחסות לשני המינים כאחד.
1.4. פרטיותך חשובה לנו. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בשימוש בשירות ובאפליקציה אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

2. תמצית הדברים
2.1. השימוש בשירות כרוך באיסוף נתונים שונים הקשורים אליך – הן נתונים שאתה תמסור לנו במהלך הרישום וקבלת השירות והן נתונים אחרים שאנו נאסוף אודות השימוש שלך בשירות, כגון מידע אודות התכנים שבהם אתה תצפה בשירות. נתונים אלה ישמרו אצלנו או אצל גורמים אחרים הפועלים עבורנו. אנחנו נעשה בנתונים אלה שימוש לצרכים שונים, כגון שיפור השירות, הצעת תכנים מותאמים ועוד.
2.2. אנא קראו בקפידה את התנאים המוצגים במדיניות פרטיות זאת, על המידע הנאסף עליך ועל השימוש הנעשה בו. אם עדיין לא מלאו לך 18 שנים, עליך לקבל הסכמה של הורה כתנאי לרישום ולקבלת השירות, ולוודא כי ההורה יכיר את התנאים שקבענו במדיניות פרטיות זאת.

3. איזה מידע נאסף עליך?
במסגרת הרישום והשימוש בשירות אנו נהיה רשאים לאסוף, לאחסן, לשמור במאגר מידע ממוחשב, בארץ או בחו"ל, ולעבד את המידע הבא:
3.1. מידע שתמסור לנו בעת ההרשמה לשירות או בכל פנייה אחרת שלך אלינו או שלנו אליך, המזהה אודותיך באופן אישי, לדוגמא: שם, כתובת (המען שלך), מספר הטלפון, שם משתמש, מספר זהות, תאריך לידה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להירשם לשירות ולקבלו. שים לב כי חלק מהמידע שתספק לנו בעת הרישום יאסף ויישמר כאמור גם אם לא תשלים את הליך הרישום לשירות.
3.2. מידע שנאסוף עליך במהלך אספקת השירות, ובכלל זה מידע על השימוש בשירות לרבות אופן השימוש, היקף השימוש, דפוס השימוש, משך השימוש ומידע בדבר התכנים שבהם תצפה.
3.3. פרטי תשלום ומידע כלכלי – מידע פיננסי כגון פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום חלופי, כפי שזה יהא מעת לעת, מידע בקשר לחשבונות משולמים ולא משולמים ומידע בקשר לדירוג אשראי.
3.4. שימושים ברשת – מידע לגבי השימוש בשירות – נפח, פרוטוקול תקשורת, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), ספק אינטרנט (ISP) ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש.
3.5. מידע אודות הציוד שבו נעשה השימוש – פרטי המכשירים בהם אתה משתמש (טלוויזיה, מחשב, טלפון נייד וכד'), דגם, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו UDID וזמני השימוש.
3.6. מידע המתקבל מצדדים שלישיים כגון: ייתכן שנקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים, כמו למשל קבלני משנה, סוקרים, יועצי שיווק, חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.
3.7. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אישי לגביך, וכן אינך חייב להסכים להעברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. אולם, מבלי שתסכים למסירת המידע, לעיבודו ולהעברתו לצדדים שלישיים באופן המפורט, יתכן שלא נוכל לספק את השירות בהתאם להסכם זה. אם הצטרפת לשירות ואתה מבקש לשנות את דעתך לגבי המשך איסוף המידע ועיבודו במסגרת השירות, קח בחשבון שיתכן כי לא נוכל להמשיך לספק לך את השירות, ולפיכך אנו נראה בבקשה כבקשה לניתוק השירות.

4. מהו השימוש שאנו עושים במידע?
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי תנאים אלה ו/או על פי הוראות הדין, לעיתים על ידי צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו בארץ או בחו"ל, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:
4.1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש בשירות.
4.2. תפעול, שינוי, פיתוח, מחקר, בקרה וניתוח, שיפור והעשרת השירות ומטרות סטטיסטיות;
4.3. הצעה ואספקת שירותים ותכנים המותאמים לכם אישית.
4.4. מטרות חיוב, הפקת חשבונות וגבייה בעד השירות.
4.5. טיפול בתלונות.
4.6. מטרות אבטחה.
4.7. קשרי לקוחות, שיווק ושימור לקוחות לרבות משלוח הודעות שירותיות.
4.8. דיוור שיווקי כמפורט בסעיף 6 להלן.
4.9. איתור גורמים עוינים, שימושים אסורים בשירות ובאפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין אחר.
4.10. אכיפת זכויות החברה על פי תנאי השימוש ומסמך זה.

5. מסירת פרטים לצד שלישי
אנו רשאים למסור או לגלות את פרטיך או מידע אחר שהגיע לידינו בקשר עם השירות, לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל, במקרים הבאים:
5.1. לצורך אספקת השירות, תיקון תקלות וביצוע האמור בתנאי השימוש.
5.2. לצורך שימוש והעיבוד של המידע שאותו אנו רשאים בעצמנו לבצע.
5.3. לשם גביית תשלומים המגיעים מכם עבור השירות, כאשר המידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות.
5.4. על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.
5.5. לפי בקשתכם, לאחר שמסרתם לנו פרטים מזהים, ולמי שהוסמך על ידכם לשם כך. 5.6. מידע אנונימי, מצרפי או סטטיסטי אודות דפוסי השימוש באפליקציה. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
5.7. לצורך ציות לדרישת רשות מוסמכת על פי הוראות הדין לרבות אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי וכן לצורך הגנה מפני דרישה, טענה או תביעה של רשות מוסמכת.
5.8. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
5.9. אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע בשירות ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
5.10. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.
5.11. לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה.
5.12. לחברות אחרות בקבוצת RGE – לרבות נגה תקשורת (1995) בע"מ וערוץ הספורט בע"מ. 5.13. במסגרת העברת או הסבת עסקנו (כולם או חלקם) לצד שלישי ולצורך המשך אספקת השירותים על ידו. זאת, בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיכם האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שאנו מתחייבים בהסכם זה.

6. דיוור שיווקי
6.1. אנו עשויים לשלוח אליך בדואר אלקטרוני, בהודעת מסר קצר (sms או mms) או בדרך דומה, מידע, הצעות, הטבות ומבצעים על תכנים, מוצרים ושירותים (מסוג דומה למוצר או השירות שלנו) שעשויים לעניין אותך.
6.2. בהסכמתך לקבל דיוורים שיווקיים לרבות הצעות תוכן, קידומים ופרסומות (באמצעות סימון "וי" בתיבת סימון (צ'ק-בוקס) ייעודית) הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת גם של צדדים שלישיים למוצרים או שירותים אחרים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הסלולארי שמסרת לנו.
6.3. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך במענה לדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות קישור ייעודי בגוף ההודעה או באמצעות פנייה אלינו בדוא"ל support@bigizone.co.il .

7. עוגיות (Cookies)
7.1. במהלך השימוש בשירות אנו שומרים מידע בקבצי עוגיות (Cookies) במכשיר המשמש אותך לרישום או השימוש בשירות. העוגיות הן קובץ טקסט, שנועד לאסוף מידע על השימוש שלך בשירות. חלק מהעוגיות שלנו מונפקות על ידינו ישירות וחלקן או על ידי ספקי שירותים שאנחנו עובדים איתם. השימוש בעוגיות כפוף למגבלות השימוש בפרטים אישיים המפורטות במדיניות פרטיות זו.
7.2. ניתן לחלק את העוגיות שלנו למספר סוגים: עוגיות טכניות – המשמשות לטיוב השירות הניתן לך, ועוגיות שיווק ופרסום – עוגיות אלו מונפקות על ידי גורמים חיצוניים ומאפשרות לנו ולהם לאסוף מידע בלתי מזוהה אודות הרגלי השימוש שלך בשירות ובאתרים אחרים כדי להציג לך תוכן, פרסומות, שירותים ומוצרים שעשויים לעניין אותך.
7.3. בשימוש בשירות, אתה מסכים לשימוש בקבצי העוגיות הנ"ל. עם זאת, באפשרותך לבחור בכל עת לחסום קבלת קובצי עוגיות מצדדים שלישיים באמצעות שינוי הגדרות העוגיות במכשיר שלך. יצוין, כי לא ניתן לחסום עוגיות המושארות ישירות על ידי החברה, שכן אלו מיועדות להבטחת שימוש תקין בשירות.

8. שימוש במערכת ניהול מידע (Data Manage Platform)
8.1. השירות עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר והפרסום Oracle BlueKai על מנת ליצור פרופיל של משתמשים ותחומי עניין תוך שימוש ב-Cookies (ראו פירוט בסעיף 7 לעיל), טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן (כגון statistical Ids) וכלי זיהוי אחרים (כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה). מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר ובאפליקציה ולסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי ופרסומות. ניתן ללמוד יותר על האופן שבוOracle BlueKai אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות Oracle DMP, במדיניות הפרטיות של Oracle BlueKai בכתובת: -https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy
policy.html
8.2. כמו כן, ניתן ללמוד יותר על האפשרות למנוע שימוש בנתונים אודותיך בכתובת http://www.bluekai.com/registry.